Industri Energi sine nettsider

Ledende og Særlig Uavhengige Stillinger

Ledende og Særlig Uavhengige Stillinger

Forståelse av Unntak for Ledende Stillinger og Særlig Uavhengige Stillinger

Du har gjerne et punkt i arbeidskontrakten din som sier:

Arbeidstaker er ikke berettiget overtidsbetaling for arbeid ut over daglig kontortid, da arbeidstakeren er i ledende/særlig uavhengig stilling jf.aml § 10-12 første og andre ledd.

Men hva er egentlig ledende/særlig uavhengig stilling?

Ledende Stillinger
Loven gir ikke en klar definisjon på begrepet ledende stilling, men man finner dette i forarbeidet. En ledende stilling handler ikke bare om tittelen, men om de faktiske oppgavene og ansvaret en arbeidstaker har i virksomheten. Dette kan inkludere personer som disponenter, avdelingssjefer, kontorsjefer og overingeniører. Sentrale momenter i vurderingen av en ledende stilling inkluderer:

  • Klare lederfunksjoner som å lede, fordele og prioritere arbeid, tittel er av underordnet betydning.
  • Budsjett- og personalansvar.
  • Plassering i organisasjonsstrukturen.
  • Evnen til å styre egen arbeidstid og vurdere behovet for egen og andres arbeidsinnsats.

Særlig Uavhengige Stillinger
Dette unntaket gjelder arbeidstakere som ikke nødvendigvis har lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er viktig å merke seg at det å arbeide i prosjekter alene ikke er tilstrekkelig for å falle inn under unntaket for særlig uavhengige stillinger.

  • Arbeidstakere må ha en tydelig og åpenbar “selvstendighet” eller “uavhengighet” i hvordan og når arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.
  • Det er ikke nok å bare kunne kontrollere egen arbeidstid eller ha fleksibilitet i arbeidstiden.
  • Arbeidstakere må selv prioritere oppgaver, bestemme hva som skal gjøres og når, og hvordan arbeidet skal utføres.


«Departementet er enig med utvalget i at flest mulig grupper bør omfattes av arbeidstidsreglene og det vernet som reglene er ment å gi arbeidstakerne. Samtidig er det slik at en del arbeidstakere i et øvre ledersjikt har en type arbeid som krever stor fleksibilitet og hvor det er uhensiktsmessig at arbeidstidsregler (og tidsregistrering) skal komme til anvendelse.»