Industri Energi sine nettsider

AkerBP Bedrift Club

ABC en klubb av og for sine medlemmer!

Velkommen til Juzzhjørnet

Skjæringspunktet mellom reisetid og arbeidstid har lenge vært et omdiskutert tema. Men selv i denne uendelige debatten finnes det noen retningslinjer som kan gi klarhet:Rutinemessige pendlerreiserÅ reise til og fra et fast arbeidssted anses vanligvis ikke som arbeidstid. Dette prinsippet ble tydeliggjort i Kårstø-dommen fra 2001. Arbeidsrelaterte reiserNår reiser er nødvendige for å utføre pliktige oppgaver utenfor det faste arbeidsstedet, regnes de som arbeidstid, selv om de foregår utenom vanlig arbeidstid. Dette ble slått fast av Høyesterett i Thue-saken. Hyppighet versus fasthetHvor ofte man har pliktig oppmøte på et annet sted enn et fast arbeidsted, er uvesentlig med mindre det faste arbeidsstedet endres. Ved endring av det faste arbeidsstedet, vil prinsippet fra øverste avsnitt gjelde på nytt.

Ledelse i klubben